DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2016 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2016, № 1 (33) : [20]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й кадрові проблеми фізичної культури та спорту
Historical, Philosophical, Legal and Staff Problems of Physical Culture and Sports

Іван Смолюк, Вадим Смолюк. Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці / Ivan Smoliuk, Vadym Smoliuk. Upbringing of a Healthy child in Ukrainian Ethnopedagogics

Микола Саїнчук. Народна гра як презентант традицій і репрезентант культурного коду / Mykola Sainchuk. Folk play in Presenting Traditions and Representing Cultural Code

Орест Кампі, Геннадій Будкевич, Сергій Гавришко. Правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні / Orest Kampi, Hennadiy Budkevych, Serhiy Havryshko. Legal Aspects of work Regulation of Professional Athletes in Ukraine

Технології навчання фізичної культури
Technologies Of Education In Physical Training

Оксана Блавт. Інтеграція технологічних засобів у тестовий контроль рухливості в суглобах студентів спеціальних медичних груп / Oksana Blavt. Іntegration of Technological Means for Testing Control of Flexibility in Students’ Joints Among Students of Special Medical Groups

Nataliya Byelikova, Indyka Svitlana. Organization of Volunteer Health-saving Activity of Future Specialists in Physical Education and Sport / Nataliya Byelikova, Indyka Svitlana Organization of Volunteer Health-saving Activity of Future Specialists in Physical Education and Sport

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Андрій Яворський. Програма прикладної фізичної підготовки офіцерів, мобілізованих із запасу / Andriy Jvorskyy. Program of Applied Physical Preparation of Officers Mobilized from the Reserve

Іван Васкан, Володимир Захожий, Наталія Захожа, Нінель Мацкевич. Науково-методичні основи розвитку рухової активності підлітків у позаурочній діяльності / Ivan Vaskan, Volodymyr Zakhozhyi, Nataliya Zakhozha, Ninel Matskevych. Scientific and Methodological Bases of Adolescents’ Physical Activity in Extracurricular Activity

Катерина Лукоянова. Національний вид боротьби «український рукопаш “Спас”» у сучасній системі фізичного виховання / Kateryna Lukoyanova. Ukrainian National kinds Of fight in the System of Physical Education

Наталія Завидівська, Олена Ханікянц. Реорганізація системи фізичного виховання студентів вищої школи: проблеми й перспективи / Nataliya Zavydivska, Olena Khanikiants. Reorganization of the System of Physical Education of Students of High School: Problems and Perspectives

Олександр Ролюк. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників / Olexander Rоlyuk. Special Military Training of Reconnaissance Officers

Олена Дем’янчук, Алла Альошина. Характеристика дистанцій змагань у спортивному туризмі / Olena Demyanchuk, Alla Aleshina. Characteristics of Distances of Competitions in Sports Tourism

Олесь Пришва. Маркери фізичного стану чоловіків зрілого віку у фізичній активності високої інтенсивності в літній сезон / Oles Pryshva. Physical Condition Markers of Men of Mature Age in High Intensity Physical Activity During the Summer Season

Світлана Демчук. Характеристика просторової організації тіла молодших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання /Svitlana Demchuk. Characteristics of Spatial Organization of Bodies of Junior Pupils with Visual Deprivation in the Process of Physical Education

Світлана Калитка, Віктор Ребрина, Андрій Бухвал, Володимир Тарасюк, Олександр Грабовський. Мотивація підлітків до занять спортом / Svitlana Kalytka, Viktor Rebryna, Andrii Bukhval, Volodymyr Tarasiuk, Oleksandr Hrabovskyi. Teenagers’ Motivation to Sports Practicing

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Дарья Лейман, Владимир Давыдов. Основополагающие аспекты комплексной реабилитации женщин среднего возраста при избыточной массе тела и ожирении I степени / Daria Leyman, Vladimir Davydov. Fundamental Aspects of Complex Rehabilitation of Middle-aged Women in Overweight and i Degree Obesity

Наталія Грейда, Володимир Лавринюк, Володимир Санюк, Оксана Грицай. Ефективність фізичної культури при шийному остеохондрозі хребта в студентів спеціальних медичних груп / Nataliya Greіda, Volodymyr Lavryniuk, Volodymyr Saniuk. Effectiveness of Medical Gymnastics among Students of Special Medical Groups with Osteochondrosis of the Cervical Spine

Тетяна Одинець, Юрій Бріскін. Проблемно-орієнтована програма фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації / Tetiana Odynets, Yuriy Brіskіn. Problem-oriented Program of Physical Rehabilitation of Women with Postmastectomy Syndrome at the Hospital Stage of Rehabilitation

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Борис Кокарев. Дослідження змін рівня фізичної працездатності та фізичної підготовленості спортсменок високої кваліфікації в спортивній аеробіці в річному циклі підготовки / Borys Kokarev. Study of Changes in Level of Physical Capacity and Physical Preparedness of Female Athletes of High Qualification in Sports Aerobics in an Annual Cycle of Preparation

Владимир Давыдов, Анна Манкевич, Ирина Лущик. Концентрация и распределение внимания в спортивном плавании, спортивной и художественной гимнастике / Volodymyr Davydov, Anna Mankevych, Iryna Lushchyk. Concentration and Distribution of Attention in Sports Swimming, Competitive and Rhythmic Gymnastics

Світлана Караулова. Структура тренувального процесу спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються в бігу на короткі дистанції, у річному макроциклі / Svitlana Karaulova. The Structure of the Training Process of Female Athletes of High Qualification in Sprint in an Annual Macro-cycle

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь