DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Соціологічні студії >
2016 >

Соціологічні студії, 2016, № 2 (9) : [19]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. СОЦІОЛОГІЯ: АКТУАЛЬНЕ, ДИСКУСІЙНЕ
PART І. SOCIOLOGY: CURRENT, DISPUTABLE

Буричка Роман. «Споживання інформації» у сучасному українському місті під час війни: інформаційний «розрив» між Сходом та Заходом / Burychka Roman. «Consuming of Information» in the Modern Ukrainian City at the Time of War: the Information «Gap» Between East and West

Кондратик Леонід. Релігія як соціальний інститут / Kondratyk Leonid. Religion as a Social Institute

Малес Людмила. Дискурс декомунізації в Києві /Males Lyudmyla. Decommunization Discourse in the Kyiv

Orlova Olha. Formation of Market Values in the Development of Modern Theatrical Art / Orlova Olha. Formation of Market Values in the Development of Modern Theatrical Art

Опейда Людмила, Опейда Артур. Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Opeida Ludmila, Opeida Artur. Virtual Tour as a Way of Creating of a Positive Image of the City (Based on «Virtual Lutsk» Project)

Сальнікова Світлана, Хом’як Андрій. Ціннісно-нормативні моделі міського середнього класу в Україні (за даними компанії TNS) / Salnikova Svitlana, Khomiak Andrii. Value-Normative Models of the Urban Middle Class in Ukraine (Аccording to the Empirical Data from TNS)

РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ РЕАЛЬНОСТІ В ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
PART ІІ. SOCIAL REALITY IN EMPIRICAL STUDIES

Букрєєва Ірина, Павленко Валентина. Інтеркультурність як чинник формування соціокультурного капіталу міста / Bukrieieva Irina, Pavlenko Valentina. Interkulturell as a Factor of Formation of the Socio-Cultural Capital of the City

Кузнєцова Альона. Емпірична репрезентація втілення інтеркультурної політики на прикладі мережі європейських міст / Kuznetsova Alena. The Empirical Representation of the Embodiment of Intercultural Policy on the Example of a Network of European Cities

Полюга Василь. Феномен міського публічного простору (одна вулиця, два дні, місто-мільйонник: досвід соціального експерименту в місті Одеса) / Polyuha Wasil. The Phenomenon of Urban Public Space (One Street, Two Days Megacities: the Experience of Social Experiment in Odessa)

Шевчук Марина. Free walking tour як засіб актуалізації міського патріотизму / Shevchuk Maryna. Free Walking Tour as a Way of Urban Patriotism Actualization

Яремчук Сергій. Регіональна специфіка релігійних інституцій українського суспільства / Iaremchuk Sergii. Regional Specificity of Religious Institutions of the Ukrainian Society

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА УПРАВЛІННЯ
PART ІIІ. SOCIAL WORK AND MANAGEMENT

Булавін Демид. Сучасні теоретичні аспекти та практика управління в українських містах / Bulavin Demyd. Modern Theoretical Aspects and Practice of Management in Ukrainian Cities

Глебова Наталя. Професійно-освітні чинники підготовки фахівців водного транспорту в контексті проблеми регіонального розвитку й соціальної стабільності Приморського регіону / Glebova Natalya. The Vocational and Educational Factors of Training Specialists of Water Transport in the Context of Problems in Regional Development and Social Stability of the Pomeranian Region

Гордієнко Наталія. Особливості процесу адаптації випускників інтернатного закладу системи освіти до соціального середовища / Gordienko Natalia. Special Characteristics of Social Adaptation of Boarding School Graduates into Society

Orlov Valentyn. The Problem of Election Administration Professionalization in Modern Public Administration in Ukraine / Orlov Valentyn. The Problem of Election Administration Professionalization in Modern Public Administration in Ukraine

Савка Віктор, Сметаніна Олена. Регулювання соціальних проблем на рівні міської громади та його вплив на формування іміджу міста / Savka Victor, Smetanina Olena. Regulation of Social Problems at the City Community Level and Influence on the Formation of City Image

РОЗДІЛ ІV. НАУКОВІ ПОШУКИ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ
PART ІV. SCIENTIFIC STUDIES OF FUTURE SOCIOLOGISTS

Алфьорова Віра. Коучинг як інструмент професійного розвитку людини в сучасних реаліях міста / Alferova Vira. Coaching as a Tool for Professional Development of Person in Modern Realities of the City

Ілуца Тетяна. Гендерні особливості політичної діяльності на місцевому рівні України / Ilutsa Tetiana. Gender Features of thePolitical Sphere on the Local Level of Ukraine

Сохач Ольга. Соціальна робота з різними категоріями засуджених / Sokhach Olha. Social Work with Different Categories of Convicts

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь