DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2014 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2014, № 4 (28) : [32]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Organizational Problems of Physical Training

Геннадій Буткевич, Олександр Шевченко, Володимир Яловик. Альтернативні олімпійському руху змагання: робітничі Олімпіади та Спартакіади / Hennadiy Butkevych, Oleksandr Shevchenko, Volodymyr Yalovyk. Alternative to Olympic Movement Competitions: Working Olypiads and Sports Festivals

Надія Карабанова, Анатолій Карабанов, Тетяна Суворова. Організація та проведення маркетингового дослідження в спортивних установах / Nadiya Karabanova, Anatoliy Karabanov, Tetiana Suvorova. Organization and Realization of the Market Research in Sports Establishments

Михайло Ковінько. Сутнісна характеристика фізичної культури й культури здорового способу життя в сучасному суспільстві / Mykhailo Kovinko. Essential Characteristics of Physical Culture and Culture of Healthy Lifestyle in Modern Society

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional Training Of Physical Education And Sport Specialists

Анатолій Войнаровський, Вадим Смолюк. Підготовка спеціалістів зі спортивної дисципліни «Футбол» за допомогою дистанційного навчання / Anatoliy Voinarovskiy, Vadym Smoliuk. Preparation of Specialists in Football Sports Discipline with the Help of Distance Learning

Ірина Давидюк. Оздоровчо-спортивна робота в підготовці вчителів початкових класів / Iryna Davydyuk. Health Improving Andsports Activities in Preparation of Teachers of Elementary Classes

Ярослав Ніфака, Олександр Швай. Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання та способи підвищення ефективності його викладання / Yaroslav Nifaka, Oleksandr Shvai. Sports and Pedagogical Mastering of Swimming and Ways of Improving of Teaching Effectiveness

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical Technologies Of Education In Physical Training

Nataliia Bielikova, Svitlana Indyka. Formation of the Operational-actionable Component of the Future Physical Rehabilitation Specialists’ Readiness to Health Protection Activity / Nataliia Bielikova, Svitlana Indyka. Formation of the Operational-Actionable Component of the Future Physical Rehabilitation Specialists’ Readiness to Health Protection Activity

Віктор Голуб, Ярослав Кравчук, Віктор Слюсарчук. Комплексне виховання фізичних та моральних якостей у процесі фізичної підготовки юних футболістів 8–9 років / Viktor Golub, Yaroslav Kravchuk, Viktor Slуusarchuk. Complex Training of Physical and Moral Qualities in the Process of Physical Training of Young Football Players Aged 8–9

Володимир Захожий, Наталія Захожа, Нінель Мацкевич. Самостійні заняття в системі навчаня фізичної культури школярів / Volodymyr Zakhozhyi, Nataliya Zakhozha, Ninel Matskevych. Independent Training in the System of Education of Physical Culture for Pupils

Олександр Томенко, Анастасія Старченко. Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їхньої фізкультурної освіченості й рівень захворюваності / Oleksandr Tomenko, Anastasiya Starchenko. Influence of Innovative Technology of Optimization of Physical Culture Education of Senior Preschoolers on Indices of Their Physical Culture Education and Sickness Rate

Іван Салатенко. Вплив спортивно орієнтованої технології фізичного виховання на показники психофізичних якостей студенток економічних спеціальностей / Ivan Salatenko. Influence of Sports Oriented Technology of Physical Education on Indicators of Psychophysical Qualities of Female Students of Economic Specialties

Олена Ярмощук, Галина Власюк. Умови ефективного проведення дидактичних ігор у процесі підготовки фахівців із фізичної культури й спорту / Olena Yarmoschuk, Galyna Vlasyuk. Conditions of Effective Condition of Didactic Games in the Process of Preparation of Specialists in Physical Education and Sports

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Ярослав Вітос. Вплив занять східними одноборствами на показники психофізіологічного розвитку дітей 5–6 років / Yaroslav Vitos. Impact of Practicing Eastern Martial Arts on Indices of Psychophysiological Development of Children Aged 5–6

Олексій Горпинич. Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до навчально-службової діяльності курсантів / Oleksiy Horpynych. Influence of Training Hand-To-Hand Fight in a Complex with Psychological Training for Increasing of the Level of Cadets’ Adaptation to Educational-Official Activity

Вікторія Кириченко. Порівняльний аналіз специфічних проявів координаційних здібностей хлопчиків та дівчаток основної школи / Viktoriya Kyrychenko. Comparative Analysis of Specific Manifestations of Coordination Abilities of Boys and Girls of General School

Юрій Лях, Тетяна Шевчук, Оксана Усова. Модель класифікації розподілу школярів на медичні групи з фізичного виховання / Yuriy Lyakh, Tetyana Shevchuk, Oksana Usova. Physical Culture in Student’s Healthy Lifestyle

Сергій Ніколаєв, Юрій Ніколаєв. Порівняльна характеристика фізичного розвитку, фізичної працездатності та м’язової сили школярів 11–12 років / Sergiy Nikolayev, Yuriy Nikolayev. Comparative Characteristics of Physical Development, Physical Performance and Muscle Strength of Students Aged 11–12

Олесь Пришва. Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан / Oles Pryshva. Influence of Physical Activity of Men of Mature Age on their Physical Condition

Анатолій Цьось, Андрій Шевчук, Ольга Касарда. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / Anatoliy Tsos, Andriy Shevchuk, Olha Kasarda. Motor Activity in Motivational and Valuable Orientations of Students

Лідія Щур. Особливості здоров’я з берігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва / Lidiya Shchur . Peculiarities of Health-Saving Training and Professional Activity of Future Specialists of the Sphere of Visual-Spatial Arts

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Ольга Андрійчук. Комплексна оцінка результативності реалізації програми з фізичної реабілітації хворих на гонартроз / Olha Andriychuk. Complex Valuation of Effectiveness of Physical Rehabilitation Program Realization Among the Ill with Gonarthrosis

Іван Смолюк, Вадим Смолюк. Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури / Ivan Smolyuk, Vadym Smolyuk. Physical Rehabilitation of Students by Means of Health-Therapeutic Physical Education

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Николай Безмылов. Современная классификация баскетболистов по игровым амплуа / Mykola Bezmylov. Modern Classification of Basketball Players According to Playing Positions

Владимир Давыдов, Владимир Шантарович, Александр Журавский, Анна Королевич. Морфофункциональные показатели высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ / Volodymyr Davydov, Volodymyr Shantarovych, Oleksandr Zhuravsky, Anna Korolevych. Morphofunctional Indices of Highly Qualified Kayakists and Canoeists of the Republic

Петро Дробний, Євген Козак. Порівняльний аналіз участі чоловічих збірних команд України з провідними командами Європи в юніорських, молодіжних і національних чемпіонатах Європи з волейболу та чемпіонів і призерів Європи / Petro Drobnyi, Yevhen Kozak. Comparative Analysis of Participation of Male Ukrainian National Teams with the Leading European Teams in Junior, Youth and National Championships of Europe

Оксана Заплатинська Особливості класифікації стрибків з урахуванням ритмічної структури в художній гімнастиці / Оksana Zaplatynska. Peculiarities of Classification of Jumps Taking Into Account Rhythmic Structure in Rhythmic Gymnastics

Іван Ганчар. Стандартизація й індивідуалізація в сучасних єдиноборствах / Svitlana Kalytka, Svitlana Savchuk, Nadiya Karabanova. Physical Preparation of Girls Aged 14–15 Specialized in 800 m Running

Тамара Кутек. Управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок-легкоатлеток / Tamara Kutek. Management of Long-Term Training of Qualified Female Track-and-Field Athletes

Михайло Мороз, Тетяна Суворова, Надія Карабанова. Формування вольової сфери юних важкоатлетів у процесі спортивної діяльності / Mykhailo Moroz, Tetyana Suvorova, Nadiya Karabanova. Formation of Volitional Sphere of Young Weight-Lifters in the Process of Sports Activity

Алексей Попов. Теоретико-методические проблемы физической подготовленности юных футболистов / Oleksiy Popov. Theoretical and Methodological Problems of Physical Training of Young Football Players

Елена Шевченко, Оксана Осадча, Мария Левон, Яна Зиневич. Особенности изменений клеточного иммунитета у спортсменов-легкоатлетов в зависимости от степени физической нагрузки / Olena Shevchenko, Oksana Osadcha, Mariya Levon, Yana Zinevych. Peculiarities of Cellular Immunity Changes Among Track and Field Athletes Depending on the Level of Physical Load

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь